Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt:

 • a) Algemene voorwaarden: het onderhavige document, alsook de daarvan volgens artikel 3.1 integraal deel uitmakende aanvullende bepalingen.

 • b) MyWheels: de besloten vennootschap Wheels4all B.V., gevestigd aan Keizersgracht 264, 1016EV te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvKnummer 37133089.

 • c) de Website: MyWheels.nl.

 • d) Deelnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich als Deelnemer op de Website heeft aangemeld of beoogt aan te melden. Deelnemers zijn Aanbieders of Huurders.

 • e) Aanbieder: een Deelnemer die op de Website een Voertuig heeft aangeboden of beoogt aan te bieden met het oog op het sluiten van overeenkomsten ter zake de tijdelijke verhuur van dat Voertuig. MyWheels kan tevens zelf als Aanbieder van Voertuigen optreden.

 • f) Huurder: een Deelnemer die via de Website een reservering heeft geplaatst of beoogt te plaatsen, dan wel een Huurovereenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 • g) Voertuig: elk soort vervoermiddel, met of zonder motoraandrijving, zoals Auto's maar ook fietsen, bakfietsen, fiets met hulpmotor, bromfietsen, scooters et cetera, dat onderwerp is van een Huurovereenkomst dan wel in het kader van een mogelijk te sluiten Huurovereenkomst wordt aangeboden door een Aanbieder.

 • h) Auto: personen­ of bedrijfsauto met, indien overeengekomen, aanhanger, dakkoffer, fietsdrager, imperiaal en andere gangbare uitrusting.

 • i) Boeking: de bevestiging op de Website van de tot stand gekomen Huurovereenkomst.

 • j) Huurovereenkomst: een via de Website tussen een Aanbieder en Huurder tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot het, tegen vergoeding, tijdelijk gebruik door Huurder van een door Aanbieder op de Website geplaatst Voertuig.

 • k) Huurvergoeding: de vergoeding die Huurder aan Aanbieder is verschuldigd op grond van de duur van het gebruik van Voertuig, het aantal gereden kilometers en het dagtarief zoals ten tijde van de reservering vermeld op de Website, alsook de aan MyWheels toekomende bemiddelingskosten.

 • l) Huurvoorwaarden: de door MyWheels aangeboden standaardvoorwaarden voor het gebruik van een specifiek soort Voertuig, raadpleegbaar op de Website.

Artikel 2. Over MyWheels

 1. MyWheels houdt onder de handelsnaam “MyWheels” een online bemiddelingsplatform in stand dat Deelnemers in staat stelt onderling Huurovereenkomsten te sluiten met betrekking tot het tijdelijk gebruik van Voertuigen. Het online bemiddelingsplatform bevindt zich op een afgeschermd deel van de Website, voor geregistreerde Deelnemers toegankelijk middels de van MyWheels verkregen inloggegevens. Het is niet toegestaan gebruik te maken van het afgeschermde gedeelte van de Website zonder daartoe vooraf als Deelnemer te zijn toegelaten door MyWheels.

 2. MyWheels verbindt zich in het kader van de exploitatie van de Website en tot stand gekomen Huurovereenkomsten, in aanvulling op het bepaalde in lid 1, tot de volgende diensten:

  • a) MyWheels administreert de Boeking(en);

  • b) MyWheels administreert de door Deelnemers opgegeven gegevens voor het vaststellen van de Huurvergoeding;

  • c) MyWheels stelt de aan Huurder toekomende factuur op en incasseert deze;

  • d) MyWheels betaalt de Huurvergoeding, minus de overeengekomen en aan MyWheels toekomende bemiddelingsbijdrage, aan Aanbieder;

  • e) MyWheels stelt de tussen Huurder en Aanbieder geldende voorwaarden in verband met de verhuur van het Voertuig vast;

  • f) MyWheels dient in geval van gedeeld voertuiggebruik als tussenpersoon voor een voertuigverzekering, met dien verstande dat de voertuigverzekering wordt afgesloten tussen Huurder en de verzekeraar; MyWheels is geen partij bij deze voertuigverzekering;

  • g) MyWheels helpt bij voorlichting en promotie van het delen van Voertuigen.

  • h) MyWheels is geen partij bij Huurovereenkomsten tussen Aanbieder en Huurder en garandeert niet dat Aanbieder en Huurder daadwerkelijk, juist en volledig uitvoering zullen geven aan Huurovereenkomsten.

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Website door Deelnemers en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen MyWheels en Deelnemers enerzijds en Huurders en Aanbieders anderzijds. Deze Algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de Website. De Huurvoorwaarden die betrekking hebben op het type Voertuig dat onderwerp is van de Huurovereenkomst, maken integraal deel uit van deze Algemene voorwaarden en zijn tevens te raadplegen op de Website. De in deze Algemene voorwaarden gehanteerde definities als bedoeld in artikel 1, vinden tevens toepassing voor interpretatie van de begrippen uit de Huurvoorwaarden. Alle bijlagen waarnaar in deze Algemene voorwaarden wordt verwezen, maken integraal deel uit van deze Algemene voorwaarden. Dit zijn de volgende bijlagen: “MyWheels Tarieflijst”, “Handleiding reserveren en boeken”, “Handleiding van Voertuig” en de “Handleiding openen en sluiten” als Voertuig een Auto is.

 2. De natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruikt maakt van de Website, en in het bijzonder die zich aanmeldt als Deelnemer, aanvaardt daarmee de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden. De tekst van deze Algemene voorwaarden (en aldus ook van Huurvoorwaarden) wordt op de Website aan Deelnemer beschikbaar gesteld, zodat Deelnemer deze op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

 3. Van de bepalingen in deze Algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk, schriftelijk en met voorafgaande schriftelijke instemming van MyWheels worden afgeweken. In dat geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van MyWheels zijn bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door MyWheels ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder mede begrepen Deelnemers.

 5. MyWheels heeft te allen tijde het recht deze Algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing zodra deze op de Website zijn gepubliceerd, met dien verstande dat de gewijzigde voorwaarden niet van toepassing zijn op vóór de publicatie van de gewijzigde voorwaarden reeds tot stand gekomen Huurovereenkomsten.

Artikel 4. Deelnemer, Aanbieder en Huurder

 1. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon kan zich via de Website aanmelden als Deelnemer van MyWheels.

 2. Een Deelnemer heeft de volgende rechten:

  • a) Als Aanbieder een of meerdere Voertuigen op de Website te plaatsen met het oogmerk om met een Huurder een Huurovereenkomst voor bepaalde duur te sluiten met betrekking tot die Voertuigen. Het maximumaantal Voertuigen dat Aanbieder gelijktijdig op de Website kan aanbieden, bedraagt drie, tenzij MyWheels voorafgaand schriftelijk toestemming aan Aanbieder heeft gegeven voor het plaatsen van meer dan drie Voertuigen; en;

  • b) Als Huurder via de Website Huurovereenkomsten aan te gaan met een Aanbieder met betrekking tot het betreffende door Aanbieder op de Website geplaatste Voertuig.

 3. Voor de toelating als geregistreerde Deelnemer van MyWheels dient de aanvrager tenminste te voldoen aan de volgende eisen. Hij:

  • a) heeft minimaal de leeftijd van achttien (18) jaar bereikt;

  • b) heeft aantoonbaar een woonadres in Nederland;

  • c) beschikt aantoonbaar over een betaalrekening bij een bank in Nederland;

  • d) is in ieder geval per e­mail bereikbaar;

  • e) stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) beschikbaar als MyWheels hierom vraagt;

  • f) is in het bezit van een geldig rijbewijs.

 4. Alvorens men Voertuigen middels de Website kan aanbieden en huren en aldus als Deelnemer geregistreerd wordt, controleert MyWheels een selectie van de persoonsgegevens van Deelnemer via een beveiligde verbinding bij RentalCheck B.V. MyWheels ontvangt naar aanleiding van die controle geen andere informatie dan de uitkomst daarvan, bestaande uit het advies om Deelnemer al dan niet als geregistreerde Deelnemer toe te laten.

 5. Een Deelnemer die in de hoedanigheid van Aanbieder een Voertuig op de Website plaatst, staat ervoor in dat voor de duur van de plaatsing op de Website, althans voor de duur van de Huurovereenkomst:

  • a) het Voertuig zijn eigendom is of geleased is door hem en dat hij bevoegd is Voertuig aan derden in gebruik te geven;

  • b) het voertuig voldoet aan alle door de wet gestelde eisen en is goedgekeurd volgens de door de wet verplicht gestelde keuringen, zoals APK;

  • c) het voertuig ten minste WA-verzekerd is;

  • d) alle belastingen op het Voertuig zijn betaald, zoals wegenbelasting;

  • e) het Voertuig naar behoren functioneert en de Aanbieder niet op de hoogte is van gebreken van het Voertuig welke het Voertuig ongeschikt zouden maken voor het beoogde gebruik

 6. De Aanbieder is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij op de Website heeft geplaatst en/of anderszins aan MyWheels of Huurders heeft verstrekt.

 7. Het is niet toegestaan via de Website Huurovereenkomsten voor onbepaalde duur aan te gaan.

 8. Het is een Aanbieder verboden met een Huurder nadere afspraken te maken in aanvulling op de Huurovereenkomst zoals die tussen Aanbieder en Huurder tot stand komt op basis van de onderhavige Algemene voorwaarden. Het is een Aanbieder tevens verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MyWheels aan derden, in welke vorm dan ook, voor te doen komen dat hij enige samenwerking met MyWheels is aangegaan.

 9. Een Huurder kan een persoon als medehuurder aanwijzen. Een medehuurder dient te worden aangemeld via MyWheels.nl. De bepalingen in deze Algemene voorwaarden en Huurovereenkomst zijn onverkort van toepassing voor de medehuurder, met dien verstande dat Huurder en medehuurder hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle betalingsverplichtingen van Huurder die voortvloeien uit deze Algemene voorwaarden en door de Huurder aangegane Huurovereenkomsten.

 10. MyWheels is te allen tijde gerechtigd informatie in te winnen bij derden over de Deelnemer en de op de Website geplaatste Voertuigen.

 11. MyWheels is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van specifieke redenen:

  • a) een aanvrager als geregistreerde Deelnemer te weigeren of aanvullende eisen te stellen aan toekenning van de status van geregistreerde Deelnemer;

  • b) een Deelnemer de rechten voortvloeiend uit het zijn van geregistreerde Deelnemer voor bepaalde tijd te ontzeggen of als Deelnemer te royeren;

  • c) om gegevens van een Voertuig voor bepaalde of onbepaalde tijd, geheel of gedeeltelijk, te verwijderen van de Website.

 12. Het is Deelnemer niet toegestaan meer dan één account op de Website aan te maken. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik dat van zijn wachtwoord en gebruikersnaam wordt gemaakt, waaronder het tot stand komen van een Huurovereenkomst, ook indien een derde onbevoegd daartoe toegang heeft gekregen. MyWheels gaat ervanuit dat de Deelnemer ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn wachtwoord en gebruikersnaam. Zodra Deelnemer het vermoeden heeft dat zijn wachtwoord of gebruikersnaam in handen is van onbevoegden, dient Deelnemer dat terstond aan MyWheels bekend te maken. Verder heeft Deelnemer de verplichting om ter zake zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van zijn wachtwoord.

 13. De gegevens die de Deelnemer tijdens het registratieproces op de Website verstrekt, zullen worden opgeslagen in een beveiligde database en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

 14. Een Deelnemer is een vergoeding aan MyWheels verschuldigd, zoals aangegeven in de MyWheels Tarieflijst.

 15. Deelnemer kan zijn deelnemerschap aan MyWheels opzeggen via de Website, per e­mail of schriftelijk per brief. Deze Algemene voorwaarden blijven van toepassing op gedragingen die vóór de beëindiging van het deelnemerschap door Deelnemer zijn verricht.

Artikel 5. Aanbod

Wanneer een Deelnemer een Voertuig op de Website plaatst, vermeldt hij daarbij, voor zover van toepassing op het betreffende Voertuig:

 • a) het merk, type, kentekennummer, kleur en het type brandstof waarop het Voertuig rijdt;

 • b) eventuele bijzonderheden aangaande het Voertuig, zoals de aanwezigheid van een trekhaak, automaat, airconditioning, het maximale laadvermogen, het aantal stoelen et cetera;

 • c) eventueel bijzondere voorschriften of beperkingen met betrekking tot het gebruik van het Voertuig;

 • d) een omschrijving van de staat van het Voertuig, waaronder bestaande schades en defecten;

 • e) de periode(n) van beschikbaarheid van Voertuig;

 • f) het behoudens het bepaalde in de volgende zin door hem te bepalen tarief voor het gebruik van het Voertuig per uur en dag, alsook het tarief voor het gebruik per gereden kilometer (inclusief brandstofverbruik). Het minimale uur- c.q. dagtarief bedraagt € 1,50 per uur respectievelijk € 15,- per dag. Kortingen op ritten kunnen door middel van een kortingscode voorafgaand aan het sluiten van een Huurovereenkomst worden aangegeven. Daarna kunnen geen kortingscodes worden doorgegeven of kortingen worden geclaimd.

 • g) de wijze waarop het Voertuig is verzekerd is, met verwijzing naar de geldende polisvoorwaarden.

Artikel 6. Reservering en Boeking

 1. Een Huurder kan op de Website een Voertuig reserveren voor een daarbij aan te geven periode, met vermelding van het doel en eventuele bijzonderheden van het voorgenomen gebruik. De reservering wordt door MyWheels doorgestuurd aan Aanbieder voor aanvaarding of verwerping, tenzij Aanbieder heeft aangegeven dat MyWheels een reservering van alle of alleen bepaalde Huurders namens Aanbieder mag aanvaarden. Een dergelijke opgave wordt beschouwd als een volmacht van Aanbieder aan MyWheels tot het sluiten van een Huurovereenkomst, in welk geval MyWheels tevens niet verder dan bemiddeling bij de betreffende Huurovereenkomst is betrokken.

 2. Een Deelnemer die via de Website een Voertuig wil reserveren dient in het bezit te zijn van een in Nederland geldig rijbewijs indien dat voor het gebruik van dat Voertuig wettelijk is vereist.

 3. Borg: een Voertuig kan via de Website worden gereserveerd en geboekt met of zonder borgstelling. a) In het geval van borgstelling bedraagt de borg het bedrag zoals vermeld in de MyWheels Tarieflijst. De borg wordt voldaan aan MyWheels en strekt tot financiële zekerheid van de betalingsverplichtingen van Huurder die voortvloeien uit deze Algemene voorwaarden en Huurovereenkomst. Over een borg wordt geen rente vergoed. Indien een Deelnemer voorlopig niet van plan is om een Voertuig te reserveren, kan een Deelnemer zijn borg terugvragen. De borg wordt verrekend met hetgeen Deelnemer nog schuldig is en uiterlijk 30 dagen na de laatste factuurdatum terugbetaald. De borg geldt voor de duur van het deelnemerschap en wordt aan Deelnemer geretourneerd bij beëindiging van het lidmaatschap. b) Wanneer zonder borgstelling of op basis van een zogenoemde Go-Huurovereenkomst wordt gehuurd, dient voorafgaand aan Huurovereenkomsten een bedrag te worden betaald dat door MyWheels wordt bepaald op basis van het geschatte aantal te rijden kilometers. Indien het aantal gereden kilometers hoger is dan het aantal geschatte kilometers, wordt naar evenredigheid en op basis van nacalculatie een restantbedrag in rekening gebracht. Indien het aantal gereden kilometers lager is dan het aantal geschatte kilometers, dan wordt het teveel in rekening gebrachte toegevoegd aan het saldo bij MyWheels ter financiering van toekomstige ritten van Huurder. Ook kan Huurder het teveel in rekening gebrachte laten terugstorten op zijn bankrekening. Bij huren zonder borgstelling is Huurder verplicht een verlaging van het eigen risico te voldoen conform het bepaalde in de MyWheels Tarieflijst.

 4. De Huurovereenkomst komt tot stand indien en zodra de reservering van de Huurder door of namens de Aanbieder uitdrukkelijk is aanvaard. Indien Aanbieder en Huurder een gebruik als onderdeel van Huurovereenkomst overeenkomen dat afwijkt van het vermelde in het betreffende aanbod op de Website, berichten zij beide MyWheels daarvan terstond via email, onder opgave van de afwijkingen.

 5. MyWheels is te allen tijde gerechtigd reserveringen of de aanvaardingen daarvan niet te verwerken of daaraan bijzondere voorwaarden te verbinden.

 6. MyWheels behoudt zich het recht voor om voor de verhuur van bepaalde Voertuigen een minimale leeftijd van de Huurder te hanteren die afwijkt van het bepaalde in artikel 4.3 onder a.

 7. Huurder kan een reservering herroepen zolang de reservering niet is aanvaard door Aanbieder

 8. Huurder is er verantwoordelijk voor dat Voertuig afdoende en aantoonbaar (aanvullend) verzekerd is tegen schade voor de duur dat het Voertuig ter beschikking van Huurder staat, met maximaal een eigen risico zoals aangegeven in de MyWheels Tarieflijst. Het eigen risico is leeftijdsgebonden en tevens gebaseerd op de schadehistorie van Huurder zoals bekend bij MyWheels dan wel de schadeverzekeraar en kan (mogelijk gedeeltelijk) worden afgekocht conform de tarieven zoals zijn vermeld in de MyWheels Tarieflijst. Huur van een Voertuig omvat het besturen van het Voertuig, handelingen met betrekking tot het Voertuig (zoals tanken, in­ en uitladen, uitvoeren van reparaties enz.), alsmede met het Voertuig vervoerde zaken of personen. De vaststelling of het Voertuig afdoende verzekerd is, is de verantwoordelijkheid van de Aanbieder. Een aanvullende verzekering kan worden afgesloten via de Website. Huurder en Aanbieder zijn er verantwoordelijk voor zich te vergewissen van de inhoud van de verzekering(en) die op het Voertuig en de Huurovereenkomst van toepassing zijn, waaronder tevens begrepen de toepasselijke polisvoorwaarden. MyWheels is nimmer partij bij de verzekeringsovereenkomst(en) met betrekking tot het Voertuig en de Huurovereenkomst, ook niet welke door tussenkomst van MyWheels zijn afgesloten. Eventuele schadeafwikkeling geschiedt tussen Huurder, Aanbieder en verzekeraar onderling. Voor schade die niet door de verzekeraar wordt gedekt of voor schade waarvoor geen passende verzekering is afgesloten, aanvaardt MyWheels geen enkele aansprakelijkheid. Huurder en Aanbieder vrijwaren MyWheels ter zake van alle aanspraken van derden, waaronder de Aanbieder c.q. de Huurder in het bijzonder begrepen.

Artikel 7. Huurovereenkomst

 1. Een Huurovereenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarden, voorschriften en beperkingen zoals vermeld bij het Voertuig op de Website, deze Algemene voorwaarden en specifiek met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.4, tweede volzin van deze Algemene voorwaarden. Met de totstandkoming van de Huurovereenkomst aanvaarden Aanbieder en Huurder het bepaalde in de voorgaande volzin.

 2. De Huurovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Voertuig gedurende de looptijd van de Huurovereenkomst, en aldus vanaf het tijdstip van aanvang van het gebruik van het Voertuig door Huurder, aantoonbaar afdoende verzekerd is, zoals bedoeld onder artikel 6.8. E.e.a. met dien verstande dat MyWheels geen aansprakelijkheid draagt voor de omstandigheid dat Aanbieder en Huurder bij ontbreken van een afdoende verzekering, toch uitvoering aan de Huurovereenkomst geven.

 3. De Huurovereenkomst komt tot stand tussen Huurder en Aanbieder; MyWheels is niet verder dan bemiddeling bij Huurovereenkomsten betrokken. Huurder en Aanbieder zijn verplicht het huurcontract te printen en te ondertekenen. Eventuele reeds bij het aangaan van de Huurovereenkomst bestaande schade aan het Voertuig, dient door Aanbieder op het huurcontract te worden aangegeven.

 4. Het is Huurder en Aanbieder niet toegestaan in aanvulling op of in afwijking van de Huurovereenkomst nadere afspraken te maken, onder meer over aanvullende borgstelling.

 5. Indien de Huurder de Huurovereenkomst annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd conform het bepaalde in de MyWheels Tarieflijst. De annuleringskosten worden automatisch gefactureerd door MyWheels en niet aan de Aanbieder uitgekeerd.

 6. Indien de Aanbieder de Huurovereenkomst annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd. Deze bestaan uit het bedrag van de huurkosten inclusief eventueel door de Huurder gemaakte meerkosten voor vervangend vervoer via MyWheels. Deze annuleringskosten worden gefactureerd door MyWheels en niet aan de Huurder uitgekeerd.

 7. De Huurder is de Aanbieder een vergoeding verschuldigd voor het gebruik van het Voertuig. Deze vergoeding die deel uitmaakt van Huurvergoeding wordt vastgesteld conform het bepaalde in de MyWheels Tarieflijst.

 8. De Aanbieder en Huurder zullen zorgvuldig en nauwgezet uitvoering geven aan de Huurovereenkomst.

 9. Aanbieder is verplicht het Voertuig voor de duur van de Huurovereenkomst ter beschikking van de Huurder te stellen.

 10. Huurder is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van het Voertuig te gedragen zoals een goed huurder betaamd.

 11. Huurder is slechts bevoegd tot het gebruik van het Voertuig dat is overeengekomen en is verplicht het Voertuig na eindigen van de Huurovereenkomst weer ter beschikking van de Aanbieder te stellen in de staat waarin de Huurder het Voertuig heeft ontvangen bij aanvang van de Huurovereenkomst.

 12. Overschrijden van de overeengekomen huurperiode is niet toegestaan. In geval een zodanige overschrijding zich desondanks voordoet, dient Huurder contact op te nemen met de Aanbieder en dient hij het Voertuig niet te gebruiken nadat de huurperiode is overschreden, omdat dit gevolgen heeft voor de dekking van de verzekering. Huurder is volledig aansprakelijk voor de schade ontstaan als gevolg van de omstandigheid dat hij zijn verplichtingen als bedoeld in het voorgaande van dit lid niet nakomt. De Aanbieder vrijwaart MyWheels ter zake van al zijn aanspraken op de Huurder.

 13. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, kan de Huurovereenkomst mogelijk worden verlengd. Daarvoor dient Huurder voorafgaand contact op te nemen met Aanbieder, in geval van verhuring door een particuliere aanbieder. Indien MyWheels als aanbieder optreedt volstaat een verlenging op MyWheels.nl of in de MyWheels App. Een eventuele verlenging van de Huurovereenkomst geldt als totstandkoming van een nieuwe Huurovereenkomst.

 14. Huurder is aansprakelijk voor defecten of andere schade ontstaan aan het Voertuig of toegebracht met het Voertuig, of voor vermissing en diefstal van het Voertuig gedurende de periode dat Voertuig hem ter beschikking staat. Huurder is verplicht de schade terstond ter kennis te brengen van Aanbieder en MyWheels en een schadeformulier volledig en naar waarheid in te vullen, te ondertekenen en te versturen naar MyWheels.

 15. Huurder is aansprakelijk voor de gevolgen van het onbevoegd gebruik van zijn account op de Website en bijbehorend wachtwoord, onder andere voor het voldoen van het huurbedrag als gevolg van het tot stand komen van een Huurovereenkomst door het onbevoegd gebruik.

Artikel 8. Ontbinding van Huurovereenkomsten

 1. Aanbieder is gerechtigd de Huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en zich weer in het bezit van het Voertuig te stellen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien:

  • a) Huurder zijn verplichtingen uit de Huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij de tekortkoming de ontbinding met haar gevolgen redelijkerwijs niet rechtvaardigt

  • b) Huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard dan wel ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;

  • c) Aanbieder van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware de Aanbieder hiervan op de hoogte geweest bij het aangaan van de Huurovereenkomst, hij de Huurovereenkomst redelijkerwijs niet zou zijn aangegaan.

 2. De Huurder zal alle medewerking aan de Aanbieder verlenen om zich weer in het bezit van Voertuig te doen stellen.

 3. Indien Huurder overlijdt voordat de overeengekomen periode van gebruik van het Voertuig aanvangt, is de Huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden.

 4. Aanbieder is jegens de Huurder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding van Huurovereenkomst op grond van dit artikel.

Artikel 9. Vergoeding en betaling

 1. Voor het tot stand komen van een Huurovereenkomst zijn Huurder en Aanbieder aan MyWheels een bemiddelingsbijdrage verschuldigd, zoals vastgesteld in de MyWheels Tarievenlijst. De bijdrage is verschuldigd vanaf het tijdstip waarop de Huurovereenkomst tot stand komt.

 2. Aanbieder verleent hierbij onherroepelijk het recht aan MyWheels om in eigen naam en met uitsluiting van de Aanbieder, de rechten uit te oefenen die voortvloeien uit de Huurovereenkomst.

 3. Aanbieder of Huurder geven uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na het tijdstip van het einde van Huurovereenkomst aan MyWheels door:

  • a) de met Voertuig gereden aantal kilometers;

  • b) indien van toepassing: de ontstane schade.

 4. Na ontvangst van de volledige gegevens als bedoeld in het vorige lid, stelt MyWheels een conceptfactuur op en verstrekt deze aan Huurder en Aanbieder, welke conceptfactuur gebaseerd is op de verkregen gegevens en het tarief zoals op de Website bij het Voertuig vermeld op het moment van de reservering.

 5. Indien de Aanbieder of Huurder bezwaar heeft tegen de conceptfactuur als bedoeld in het vorige lid, dient dit binnen tweeënzeventig uur (3 x 24 uur) na afloop van de Huurovereenkomst doorgegeven te worden via de Website, op de daartoe door MyWheels voorgeschreven wijze. Indien MyWheels binnen deze termijn geen bericht ontvangt, wordt aangenomen dat zowel de Huurder als Aanbieder geen bezwaren hebben tegen de conceptfactuur en komen alle aanspraken ter zake de juistheid van de factuur te vervallen en zal de factuur als definitief worden aangemerkt.

 6. De betaling van de verschuldigde Huurvergoeding op de bankrekening van MyWheels dient plaats te vinden binnen 10 dagen na ontvangst van de betreffende factuur.

 7. Huurder is niet van zijn betalingsverplichting bevrijd door rechtstreekse betaling van de vergoeding aan Aanbieder of een derde.

 8. MyWheels is bevoegd hetgeen Huurder krachtens een Huurovereenkomst of deze Algemene voorwaarden verschuldigd is aan Aanbieder of MyWheels, in te houden op de borg met inachtneming van de volgende volgorde:

  • a) betaling van schade aan het Voertuig die niet door de verzekering wordt gedekt tot maximaal het eigen risico;

  • b) betaling van de aan Aanbieder in het kader van de Huurovereenkomst toekomende vergoeding;

  • c) betaling van de aan MyWheels toekomende bemiddelingsbijdrage;

  • d) boetes voor verkeersovertredingen;

  • e) boetes voor ‘verkeerd gebruik’ overeenkomstig het vermelde in de MyWheels Tarieflijst.

 9. Huurder is verplicht de borg binnen zeven (7) dagen na kennisgeving daarvan door MyWheels, aan te vullen tot het bedrag dat hij eventueel nog aan MyWheels verschuldigd is.

 10. Een tankbon dient binnen vijf (5) dagen na de datum waarop getankt is naar MyWheels gestuurd te worden, bij gebreke waarvan deze niet meer wordt vergoed.

 11. Bij niet of niet tijdige betaling treedt het verzuim van Huurder van rechtswege in. Vanaf de datum van verzuim is Huurder de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

 12. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door Huurder verschuldigde bedragen, komen voor rekening van Huurder.

 13. Indien Huurder een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zal MyWheels in geval van betalingsverzuim van Huurder, om die reden niet eerder extra kosten aan Huurder in rekening brengen dan nadat Huurder tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. MyWheels is jegens Aanbieder en Huurder op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de Huurovereenkomst of deze Algemene voorwaarden door Aanbieder of Huurder jegens MyWheels of jegens elkaar.

 2. MyWheels staat op geen enkele wijze in voor de juistheid van de gegevens die door een Aanbieder of Huurder worden verstrekt, of voor hun doen of nalaten.

 3. Aanbieder en Huurder vrijwaren MyWheels ter zake van alle aanspraken van derden, onder wie in het bijzonder Huurder c.q. Aanbieder, ter zake van het gebruik van de Website, de uitvoering van Huurovereenkomsten, de door Aanbieder en Huurder verstrekte gegevens en het gebruik van de gegevens door Aanbieder en Huurder.

 4. MyWheels is nimmer aansprakelijk voor het niet of niet naar behoren functioneren van de Website.

 5. MyWheels is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.

 6. Deelnemers staan ervoor in dat alle door hen verstrekte informatie juist en niet misleidend is, zowel tegenover MyWheels als andere Deelnemers en eventuele overige derden. Deelnemers onthouden zich van het vermelden van beledigende, bedreigende, schadelijke en lasterlijke informatie.

 7. De aansprakelijkheidsbeperkingen ten behoeve van MyWheels in deze Algemene voorwaarden bedongen, gelden niet indien de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van MyWheels.

Artikel 11. Klachten, geschillen en toepasselijk recht

 1. Klachten met betrekking tot door MyWheels geleverde diensten dienen volledig en duidelijk omschreven binnen een redelijke termijn na het ontdekken van de tekortkoming te worden ingediend bij de directie van MyWheels via e­mail of het contactformulier op de Website. Binnen uiterlijk veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht beantwoordt de directie deze of laat zij de klager weten een langere termijn nodig te hebben voor een zorgvuldige behandeling van de klacht.

 2. Indien een geschil tussen Deelnemer en MyWheels niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan Deelnemer het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 3. Wanneer Aanbieder en Huurder een verschil van mening hebben over de totstandkoming of de uitvoering van een Huurovereenkomst, waarover zij onderling geen overeenstemming hebben kunnen bereiken, kunnen zij hun geschil ter bemiddeling voorleggen aan de directie van MyWheels via e­mail of het contactformulier op de Website. Een verzoek tot bemiddeling kan worden gedaan door Huurder en Aanbieder gezamenlijk of door een van hen. De directie zal trachten het verzoek te behandelen binnen veertien (14) dagen na ontvangst daarvan.

 4. Huurder en Aanbieder zullen hun eventuele geschil niet eerder aanhangig maken bij de rechter dan nadat zij het geschil ter bemiddeling aan de directie van MyWheels hebben voorgelegd en de directie haar bemiddeling heeft beëindigd en Huurder en Aanbieder daarover heeft bericht.

 5. Op het gebruik van de Website en tot stand gekomen Huurovereenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 6. Behoudens voor zover de wet daarvan dwingend afwijkt, worden alle gerechtelijke geschillen waarbij MyWheels betrokken wordt, bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Versie juli 2017

8/10

461 beoordelingen bij Kiyoh

Wij zijn ervan overtuigd dat je maar 1 miljoen auto’s nodig hebt om Nederland mobiel te houden. Wij dragen daaraan bij door meer en meer deelauto’s aan te bieden. Want als we meer auto’s delen, hoeven we er minder te bezitten. En als er altijd een deelauto om de hoek staat, kun je overal naartoe, op elk moment dat jij dat wilt. MyWheels. Alleen maar voordelen.